سر خط اخبار

فاقد تصویر شاخص

افشين مرادي به سمت معاون اجرايي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛افشين مرادي به سمت معاون اجرايي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و تشريفات ...
فاقد تصویر شاخص

مهدي يازي  به سمت رييس دفتر بازرسي ويژه سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛مهدي يازي  به سمت رييس دفتر بازرسي ويژه سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي ...
فاقد تصویر شاخص

حامد تركستاني به سمت رييس دفترحوزه رياست سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز،حامد تركستاني به سمت رييس دفترحوزه رياست سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از ...
فاقد تصویر شاخص

شيرين ياوري به سمت معاون حقوق بشر سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛شيرين ياوري به سمت معاون حقوق بشر سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و ...
فاقد تصویر شاخص

محمود احمدي تجويدبه سمت معاون قضايي و رييس كميته پاسخ به استعلامات قضايي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛محمود احمدي تجويدبه سمت معاون قضايي و رييس كميته پاسخ به استعلامات قضايي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و ...
فاقد تصویر شاخص

دكتر راضيه حسنخاني به سمت معاون آموزشي وپژوهشي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛دكتر راضيه حسنخاني به سمت معاون آموزشي وپژوهشي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي ...
فاقد تصویر شاخص

دكتر حميد گلي پور به سمت معاون حقوقی و تنظيم مقررات سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛دكتر حميد گلي پور به سمت معاون پارلماني و تنظيم مقررات سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل ...
فاقد تصویر شاخص

گيتا وصالي به سمت معاون راهبردي و بررسي هاي عمومي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،گيتا وصالي به سمت معاون راهبردي و بررسي هاي عمومي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از ...
فاقد تصویر شاخص

مهناز عابدي نيا به سمت معاون معاضدتي و كمكهاي عام المنفعه حقوقي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛مهناز عابدي نيا به سمت معاون معاضدتي و كمكهاي عام المنفعه حقوقي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به ...
فاقد تصویر شاخص

دكتر محمد الماسي به سمت معاون قضايي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛دكتر محمد الماسي به سمت معاون قضايي سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و ...
1 2 3 4