«حقوقدانان بدون مرز» یک سازمان مردم نهاد حقوق بشری، فعال در عرصه داخلی و بین­المللی است که کاراصلی آن؛ رصد موارد نقض حقوق بشر»، حمایت از «متضرران از نقض حقوق بشر» و پیگیری حقوق از دست رفته ایشان می باشد.
«حقوقدانان بدون مرز» برای تحقق ماموریت ویزه اش از کمک تمام اعضا و امکانات موجود در همه نهادهای داخلی، منطقه­ای و بین­المللی بهره خواهد برد.