سر خط اخبار

یونیسف

حضور نماینده یونیسف در پودمان‌های آموزشی قوه قضاییه

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دکتر ویل پارکس نماینده یونیسف در ایران با اشاره به اینکه سازمان یونیسف خیلی خرسند است که به عنوان یک سازمان بین‌المللی در ...